CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Odborné činnosti

CPPPaP vykonáva odborné činnosti

  • Indiviáduálne a skupinové formy psychologického poradenstva
  • Psychoterapiu
  • Prevenciu sociálno-patologických javov formou rôznych preventívnych a intervenčných programov
  • Špeciálno-pedagogickú korekciu a reedukáciu
  • Psychodiagnostické vyšetrenia
  • Metodické vedenie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie
  • Prípravu odborných materiálov, publikácií, prezentácie na odborných fórach
  • Metodické usmerňovanie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v územnej platnosti Krajského školského úradu v Bratislave (PDF dokument)

Správa o výsledkoch a podmienkach pedagogicko-psychologickej činnosti
(Správa za rok 2010/2011)

Prehľad odborných činností:
SK / EN

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk