CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Organizačná štruktúra

Mgr. Blanka Hajniková – riaditeľka
PhDr. Dagmar Kalászová – štatutárny zástupca riaditeľa

Sekretariát
Mgr. Ľubica Štrbová – úsek ekonomicko-prevádzkový

Prijímacia kancelária
Mária Kružlíková – administratívny zamestnanec

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – materské a základné školy
PhDr. Dagmar Kalászová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Daniela Bednárová – psychológ
Mgr. Lenka Besedová – psychológ
PhDr. Ľudmila Martinická -psychológ
Mgr. Denisa Masárová – špeciálny pedagóg

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – stredné školy
Mgr. Ivona Rankovová – vedúca odd., psychológ
PhDr. Alena Hakszerová – psychológ
Mgr. Dominika Maria Brol – psychológ – kariérový poradca
Mgr. Danka Kňazeová – špeciálny pedagóg
Mgr. Kristína Bojarová – špeciálny pedagóg

Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie
PhDr. Edita Popperová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Michal Lazarov – sociálny pedagóg
Dominika Mária Brol

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk