CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Okruhy problémov

Môžete sa na nás obrátiť s problémami:

  • V oblasti poradenstva v osobnostnom vývine a psychoterapie – identita, zrelosť osobnosti, zmysel života, emocionalita, psychosomatické, neurotické ťažkosti, poruchy osobnosti, sebarozvoj, zvládanie záťaže a psychohygiena.
  • V oblasti poradenstva vo vzdelávacom vývine – školská zrelosť, rozvíjajúce a stimulačné programy, špecifické vývinové poruchy učenia a reedukácia, voľba štúdia a povolania, profesijná reorientácia, nadanie a talent, adaptácia na školu, zmenená pracovná schopnosť, záujmy, nezamestnanosť.
  • V oblasti prevencie a sociálneho vývinu – problémové správanie, poruchy správania, záškoláctvo, šikana, asociálna a antisociálne činnosť, vzťahy s rovesníkmi, komunikácia, drogové závislosti, problémy školy, vzťah pedagóg – žiak, vzťahy v učiteľskom zbore,vzťah rodičov ku škole, klíma školy, vzťah s rodičmi, rodičovské, rozvodové a porozvodové problémy.