Odborné činnosti

CPPPaP vykonáva odborné činnosti

  • Indiviáduálne a skupinové formy psychologického poradenstva
  • Psychoterapiu
  • Prevenciu sociálno-patologických javov formou rôznych preventívnych a intervenčných programov
  • Špeciálno-pedagogickú korekciu a reedukáciu
  • Psychodiagnostické vyšetrenia
  • Metodické vedenie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie
  • Prípravu odborných materiálov, publikácií, prezentácie na odborných fórach
  • Metodické usmerňovanie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v územnej platnosti Krajského školského úradu v Bratislave (dokument č.1, dokument č.2)

Správa o výsledkoch a podmienkach pedagogicko-psychologickej činnosti
(časť 1., časť 2., časť 3., časť 4., časť 5., časť 6., časť 7., časť 8., časť 9., časť 10., časť 11., časť 12.)

Prehľad odborných činností:
SK/EN