Organizačná štruktúra

Mgr. Blanka Hajniková – riaditeľka
PhDr. Dagmar Kalászová – štatutárny zástupca riaditeľa

Sekretariát
Mgr. Ľubica Štrbová – úsek ekonomicko-prevádzkový

Prijímacia kancelária
Mgr. Katarína Baničová – administratívny zamestnanec

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – materské a základné školy
PhDr. Dagmar Kalászová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Daniela Bednárová – psychológ
Mgr. Elena Beutelhauserová – psychológ
PhDr. Ľudmila Martinická -psychológ
Mgr. Denisa Masárová – špeciálny pedagóg

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – stredné školy
Mgr. Ivona Rankovová – vedúca odd., psychológ
PhDr. Alena Hakszerová – psychológ
Mgr. Dominika Maria Brol – psychológ – kariérový poradca
Mgr. Danka Kňazeová – špeciálny pedagóg
Mgr. Kristína Bojarová – špeciálny pedagóg

Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie
PhDr. Edita Popperová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Michal Lazarov – sociálny pedagóg