Organizačná štruktúra

PhDr. Pavol Vančo – riaditeľ, poverený usmerňovaním centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v územnej pôsobnosti Okresného úradu v Bratislave, odbor školstva.
PhDr. Dagmar Kalászová – štatutárny zástupca riaditeľa

Sekretariát
Mgr. Ľubica Štrbová – úsek ekonomicko-prevádzkový

Prijímacia kancelária
Mgr. Blanka Hajniková – sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva ZŠ, SŠ

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – materské a základné školy
PhDr. Dagmar Kalászová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Daniela Bednárová – psychológ
Mgr. Elena Beutelhauserová – psychológ
PhDr. Ľudmila Martinická -psychológ

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérnom vývine – stredné školy
Mgr. Ivona Rankovová – vedúca odd., psychológ
PhDr. Alena Hakszerová – psychológ
PhDr. Eva Hoghová – psychológ

Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie
Mgr. Danka Kňazeová – vedúca odd., špeciálny pedagóg
Mgr. Denisa Masárová – špeciálny pedagóg
Mgr. Jana Zembová – špeciálny pedagóg

Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie
PhDr. Edita Popperová – vedúca odd., psychológ
Mgr. Michal Lazarov – sociálny pedagóg